Naledi Yaziyo

Naledi Yaziyo is on a Fulbright Scholarship at Duke University. She is a 2015 Mandela-Rhodes Scholar.